Právní ustanovení

Záruka a reklamace:

Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele je víno skladováno v optimálních podmínkách a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Společnost Tombalina Wines se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě reklamace kontaktujte společnost Tombalina Wines.

Reklamační řád:

Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců ode dne prodeje (odeslání).

Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.

V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost korkové nebo umělé zátky, zakalení atd.), kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem na info@tombalinawines.cz (kdykoliv) nebo telefonicky na tel. čísle 774 669 173 od 10,00 do 16,00 hodin. Do předmětu e-mailu napište "reklamace".

Do 2 - 3 pracovních dnů vás budeme kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace, zašlete reklamovaný produkt na níže uvedenou adresu:

Tombalina Wines

Heather Crowther

Chouzava 83

Voznice

252 10

Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.

Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

Trvanlivost a ročníky vín:

Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme u každého vína zvlášť. U nepotravinářských produktů (vinařské doplňky - sklenice, karafy, bedýnky, kazety apod.) se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

Ilustrační fotografie vín - i když se snažíme, všechny údaje a fotografie pravidelně aktualizovat, může se stát, že uvedená fotografie vína nebude 100% odpovídat obalu vámi vybraného vína.

Bonusy, slevy:

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové.

Změny obchodních podmínek:

Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Tombalina Wines, která si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů:

1. Kde nás můžete kontaktovat

Tombalina Wines/ Heather Crowther, IČO: 01727320

e-mail: info@tombalinawines.cz

tel: +420 774 669 173

Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.

2. Jaké osobní údaje o Vás uchováváme?

Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, a to z toho důvodu, abyste se mohli do Vašeho uživatelského účtu přihlašovat.

3. K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Vaše identifikační a adresní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně též plnit naše povinnosti ze smluv, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky. Pokud nám neposkytnete takové osobní údaje, nebudeme toho schopni.

Pokud budete mít zájem a dáte nám k tomu souhlas, můžeme Vám na email posílat informace o našich novinkách a akcích.

4. Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme osobám doručujícím zboží, aby Vám mohli zboží řádně doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti. 

Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.). Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: info@tombalinawines.cz.

Osobní údaje, které o Vás evidujeme v souvislosti s Vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než rok, budou tyto Vaše osobní údaje smazány.

6. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

3. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách našich akcích nebo pokud i budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.

4. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;

2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;

3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

5. Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.

6. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Jsou mé osobní údaje u Vás v bezpečí?

Ano jsou, veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.